Bærekraft

Vi i Peyma Entreprenør erkjenner vårt ansvar for å forme en bærekraftig fremtid, ikke bare for vår virksomhet, men også for samfunnet og miljøet vi opererer i. Bærekraft står sentralt i våre verdier, og vi er dedikert til å integrere ansvarlige praksiser gjennom alle aspekter av vår virksomhet.

Miljøpolicy og miljømål

Peyma Entreprenør AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse/utførelse av alle sinetjenester.
Dette gjøres gjennom:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Peyma Entreprenør AS.

  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.

  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer.
   Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Peyma Entreprenør AS.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2024

ARBEIDSMILJØ

Beskrivelse av mål:

 • Redusere sykefravær

 • I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.

 • Våre ansatte skal ha tilgang til best mulig vilkår, og begrense psykisk og fysisk press i deres arbeid i størst muliggrad.

Status 2023:
3,7 % sykefravær

Tallfesting mål 2024:
3 % sykefravær

TILTAK:

 • Alle ansatte skal ha minst en medarbeidersamtale årlig med frist innen 30.06.2024
 • Øke de ansattes medvirkningsgrad innen HMS og ytre miljø gjennom arbeidsmiljøkartlegging, samt atalle ansatte skal få komme med innspill til Miljøfyrtårns idebank.
 • Gjennomført årlig vernerunder av kontor
 • Kontinuerlig opplæring innen HMS
 • Sosiale samlinger/turer

Frist: Årlig

INNKJØP

Beskrivelse av mål:

Prioritere bærekraftige leverandører slik at krav til Miljøfyrtårn og samfunnsansvar faktisketterleves av leverandører og understøtter Peyma Entreprenør AS sin miljøpolicy, derav:

 • Vi må hos våre leverandører etterstrebe et tredjepartssertifisert miljøledelsessystem somMiljøfyrtårn, ISO 14001 og EMAS

TILTAK:

 • Miljøsertifiserte leverandører skal vektlegges ved inngåelse av nye kontrakter.
 • Sende ut brev/e-post til ikke-sertifiserte leverandører og oppfordre til miljøsertifisering.

Frist: Årlig gjennomgang

ENERGI

Beskrivelse av mål:

 • Redusere antall kWh pr. Kvm. i Peyma Entreprenør AS sine kontorlokaler

Status 2023:
Akkumulert strøm på kontor/verksted i Alta = 85802 kWh

Tallfesting mål 2024:
Akkumulert strøm på kontor/verksted i Alta = 80000 kWh

TILTAK:

 • Sjekke muligheter for:
  1. Utskifting til LED-belysning i kontorer/lager
  2. Bevegelsessensor for lys
  3. Varmepumper til oppvarming
 • Ikke benytte varmeovner, slå av lys og maskiner når ikke i bruk

Frist: Årlig

TRANSPORT

Beskrivelse av mål:

 • Øke mengden el-biler der det er mulig
 • Redusere unødig transport ved å planlegge arbeidet bedre

Status 2023:
Total mengde drivstoff: 18300 liter
Drivstofforbruk per mil: 1,21 liter per mil


Tallfesting mål 2024:
Total mengde drivstoff: 16000 liter
Drivstofforbruk per mil: 1,1 liter per mil

TILTAK:

 • Vurder transportbehovet (personer, varer, utstyr, avfall, masser) i forkant av oppdragene og se på muligheter for åredusere avstand og volum (kapasitetsutnyttelse).
 • Reduser utslipp fra kjøretøy, fartøy, maskiner og avfall.
 • Prioriter elektrisitet, hydrogen, avansert biodrivstoff (som importeres i tillegg til omsetningskravet for biodrivstoff)eller biogass framfor diesel for kjøretøy, fartøy og maskiner der det er mulig
 • Reduser tomgangskjøring, for eksempel gjennom kjøretøy og maskiner med start-stopp-system og opplæring iøkonomisk kjøring.
 • Ha en langsiktig plan for overgang fra fossil til utslippsfri eller lavutslippsteknologi på kjøretøy, fartøy ogmaskinpark.
 • Planlegg rute og logistikk.
 • Bruk samkjøring.
 • Bestill mer miljøvennlige transporttjenester.

Tiltak for prosjekter:

 • Massetransport: Reduser utgraving av masser, prioriter lokal ombruk, omdisponer masser til andre prosjekter, settkrav til kjøreavstander.
 • Avfallstransport: Gjør avfallsminimerende tiltak, benytt komprimatorer for avfallstyper med stort volum og lav vekt,kartlegg avstand til renovasjonsselskaper.
 • Provisorisk oppvarming: Vurder energibehovet til tørking og oppvarming i forkant av prosjektoppdrag. Vurder tiltakfor å redusere oppvarmingsbehovet og muligheter for å benytte nullutslippsløsninger til dette, for eksempel strømog fjernvarme.
 • Energieffektivisering: Fokuser på energieffektivisering på bygg- og anleggsplassen, for eksempel ved å unngåvarmetap eller bruke hensiktsmessig utstyr og maskiner i prosjektet.

Frist: Årlig

AVFALL OG OMBRUK

Beskrivelse av mål:

 • Øke kildesorteringsgraden, samt redusere mengde totalavfall
 • Øke andelen prosjekter med fokus på ombruk.
 • Øke andelen ombrukte materialer og varer.
 • Redusere kapp og svinn.
 • Redusere antall reklamasjoner og feil.

Status 2023:
Totalavfall: 107 384 kg
Kildesorteringsgrad: 75 %


Tallfesting mål 2024:
Totalavfall mål: 95 000 kg
Kildesorteringsgrad mål: 78 %


Tiltak for redusert avfall og økt ombruk:

 • Øk graden av ombruk gjennom ombrukskartlegging ved riving og massedeponering.
 • Øk grad av ombruk gjennom bruk av massehåndteringsplan.
 • Øk graden av ombruk ved å undersøke om avfall kan ombrukes internt i virksomheten.
 • Øk graden av ombruk ved å undersøke om avfall kan ombrukes eksternt.
 • Øk graden av ombruk ved å legge ut ombrukbare produkter for salg/donasjon på digitale ombruksplattformer.
 • Ombruk kapp og svinn ved å opprette ombruksstasjoner på bygge- og anleggsplasser med kapp som kan væreegnet for diverse småting.
 • Reduser kapp og svinn ved å bestille prefabrikkerte produkter fra verksted/leverandør for å redusere behov fortilpasninger og kapping på byggeplass
 • Etterspør eller tilby returordninger for overskuddsmaterialer, overskuddsmasser, europaller, spesialpaller eller emballasje.
 • Sørg for bedre beskyttelse av materialer mot skader og fukt på byggeplassen og under transport.
 • Identifiser enkeltprodukter som skaper mye avfall og vurder alternativer.
 • Forbedre tekniske løsninger (for eksempel nytt tjenestedesign) eller organisatoriske løsninger (for eksempel dele-løsninger, leasing) for å redusere avfall.
 • Undersøk om det finnes bedre løsninger/produktdesign som krever færre råvarer for å dekke samme behov (øktmaterialeffektivitet).
 • Styrk måling og rapportering av avfallstyper og -mengder hos virksomhetens leverandører, kunder ogverdikjeder.
 • Tilby kunder produkter som lettere kan vedlikeholdes og repareres.

Frist: Kontinuerlig mål

Miljøfyrtårn sertifisert år 2020

«Peyma Entreprenør er stolt av å være Miljøfyrtårn-sertifisert, en anerkjennelse av vårt engasjement for bærekraft og miljøvennlig praksis.»

Årsrapporten til Miljøfyrtårn for 2023: last ned årsrapporten 2023